Klantenservice
0
Sluiten

Categorieën

Filters

   Algemene voorwaarden

   Algemene voorwaarden Jetjes & Jobjes

   Artikel 1: Begrippen
   Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

   Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

   Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

   Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

   Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

   Dag: kalenderdag;

   Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

   Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

   Herroepinpsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

   Derden: personen en/of bedrijven, niet zijnde bestelling nemer of wederpartij, die betrokken worden bij de uitvoering van een bestelling;

   Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
   Jetjes & Jobjes handelend onder de namen: www.jetjesejobjes.nl en Jetjes & Jobjes
   Vestigingsadres:
   Liesbeth Tilanusplein 21
   5122 BH, Rijen
   Tel: 06-48588038
   E-mail: [email protected]
   KvK-nummer: 17262661
   Btw-identificatienummer: NL001828157B91

   Artikel 3 – Toepasselijkheid
   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

   Artikel 4 – Het aanbod
   Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
   Dit betreft in het bijzonder:
   de prijs inclusief belastingen;
   de eventuele kosten van aflevering;
   de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
   het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
   de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
   de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
   de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
   of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
   de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
   de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
   de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
   de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duur transactie.

   Artikel 5: Werkwijze
   De consument kan een bestelling plaatsen via de webwinkel van Jetjes & Jobjes. De bestelling van de consument wordt vervolgens in behandeling genomen door Jetjes & Jobjes. Hierdoor ontstaat er een overeenkomst tussen de consument en Jetjes & Jobjes. Bestellingen die voor 14:00 zijn geplaatst en betaald worden diezelfde dag verwerkt en verstuurd. Zodra de bestelling is verstuurd ontvangt de consument hierover bericht.  Jetjes & Jobjes is te allen tijde gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd of indien de voorraad niet toereikend is om aan het verzoek te kunnen voldoen, ontvangt wederpartij hiervan binnen zeven dagen na het plaatsen van de bestelling bericht.

   Artikel 6: Overeenkomst
   De koopovereenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd en eindigt bij levering van de bestelde artikelen en/of materialen. Jetjes & Jobjes heeft het recht voor de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
   Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
   a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
   b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
   c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
   d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
   e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
   In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

   Artikel 7: Wijziging of aanvulling van de Overeenkomst
   Indien de consument de inhoud of de omvang van de overeenkomst wenst aan te vullen of te wijzigen, dient zij dit tijdig en schriftelijk aan Jetjes & Jobjes te melden. Indien deze wijzigingen mondeling worden opgegeven, dan is het risico voor de uitvoering van de wijzigingen voor rekening van de consument. Tijdig is in dit verband, uiterlijk 48 uur na plaatsing van de bestelling.In het geval partijen geen overeenstemming kunnen bereiken omtrent eventuele wijzigingen of aanvullingen, blijven partijen gebonden aan de oorspronkelijke overeenkomst.
   Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal Jetjes & Jobjes de consument hierover van tevoren inlichten. Aangebrachte wijzigingen of aanvullingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door Jetjes & Jobjes buiten haar verantwoordelijkheid wordt overschreden. Eventuele meerkosten vanwege doorgevoerde wijzigingen of aanvullingen komen voor de rekening van de consument.

   Artikel 8 – Herroepingsrecht
   Bij levering van producten:
   De printbare collecties en producten worden verzonden als PDF. Het is dus een digitaal bestand, hierbij geldt geen recht van retour. Het retourneren van de bestelling is om deze reden niet mogelijk.
   Bij levering van diensten:
   Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
   Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

   Artikel 9 – Kosten in geval van herroeping
   Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
   Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

   Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
   De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
   Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
   a. betreffende het organiseren en of stylen van partijtje en fotoshoots, te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
   b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

   Artikel 11: Prijs
   Alle prijzen zijn in euro’s weergegeven en worden per stuk vermeld.
   De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.
   De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn exclusief verzendkosten.
   Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
   Aan een spoedbestelling zijn extra kosten verbonden.
   Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
   In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
   Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
   Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
   a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
   b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
   De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

   Artikel 12: Facturering en betaling
   De consument wordt na het plaatsen van de bestelling automatisch op de hoogte gebracht van de totale kosten door middel van een bevestiging die uitsluitend per e-mail zal worden toegezonden. Per gelijke e-mail ontvangt wederpartij een factuur. Na ontvangst van betaling van de factuur wordt de bestelling in behandeling genomen. Betaling geschiedt door overmaking op het bankrekeningnummer van Jetjes & Jobjes onder vermelding van het bestelnummer.
   De betaling dient uiterlijk binnen 5 dagen na de bevestiging te zijn overgemaakt. Indien na verloop van de in lid 3 genoemde betalingstermijn nog geen betaling is ontvangen, vervalt de overeenkomst.
   De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

   Artikel 13: Levering
   De bestelling wordt geleverd middels verzending via TNT post. Tarieven van TNT post zijn bepalend voor de verzendkosten.  De verzendkosten zijn voor rekening van opdrachtgever. Jetjes & Jobjes is niet verantwoordelijk voor fouten, beschadigingen, etc. veroorzaakt door TNT post. Verzenden is geheel voor eigen risico. De printbare feestcollecties worden als PDF bestand, dus als digitaal bestand naar het opgegeven email adres verzonden.

   Artikel 14 – Levering en uitvoering
   De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. Als plaats van levering geldt het woonadres of emailadres (in geval van printbare documenten) dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 2 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk binnen 1 dag nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

   Artikel 15 – Duur transacties
   De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van
   de overeenkomst maximaal één maand bedragen.

   Artikel 16 – Klachtenregeling
   De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

   Artikel 17 – Geschillen
   Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

   Artikel 18: Bijzondere bepalingen met betrekking tot de koopovereenkomst
   Indien de consument niet tevreden is over de aankoop kan de bestelling binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling geretourneerd worden. Wederpartij dient dit vooraf via een e-mail te bevestigen met daarin een verwijzing naar het ordernummer en de klachtomschrijving. Alle kosten die aan de retourzending verbonden zijn alsmede het risico zijn voor rekening van de klant. Jetjes & Jobjes zal het aankoopbedrag, exclusief bijkomende kosten, terug storten aan wederpartij, mits de artikelen in originele staat en onbeschadigd geretourneerd zijn. De consument aanvaardt dat kleuren van de traktaties & printbare collecties op afbeeldingen op de website kunnen afwijken van de werkelijke kleur. Producten kunnen niet geretourneerd worden in geval van een slechte kwaliteit van aangeleverde tekst (bijvoorbeeld spelfouten) bij plaatsing van de bestelling door de consument. Klachten die betrekking hebben op kleurafwijkingen ten opzichte van de afbeeldingen en vullingen op de website worden niet in behandeling genomen. Indien de consument zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming aan de geleverde producten reparaties en/of wijzigingen heeft uitgevoerd, vervalt elke garantieverplichting. Indien een verkeerde bestelling is ontvangen zal Jetjes & Jobjes zorgdragen voor het verzenden van het juiste product.

   Artikel 20: Aansprakelijkheid
   Jetjes & Jobjes kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade toegebracht door oneigenlijk gebruik    van de geleverde producten. Dit geldt voor lichamelijke, materiële of immateriële schade. Jetjes & Jobjes kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan producten gefabriceerd door derden. De consument dient zelf in te schatten of de traktaties, de cadeautjes en/of het snoepgoed verantwoord zijn voor de desbetreffende doelgroep. Jetjes & Jobjes kan hierin adviseren en te allen tijde dienen de geleverde producten te worden gebruikt onder toezicht van volwassenen. De consument kan op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de op de website aangeboden informatie. Alle informatie is onder voorbehoud van prijswijzigingen, typefouten, vergissingen en marktontwikkelingen.

   Artikel 21: Overmacht
   Partijen niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd zijn als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan schuld, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
   Indien Jetjes & Jobjes haar prestatie als gevolg van overmacht niet kan nakomen, zal wederpartij geen schade als gevolg van het geheel of gedeeltelijk uitblijven van de prestatie op het in overmacht verkerende verhalen. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Jetjes & Jobjes niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Omstandigheden in de zin van artikel 14.1 zijn onder meer brand, ongeval, een storing in de energie- of materiaalaanvoer, transportvertraging, ernstige familieomstandigheden en het niet of niet meer tijdig leveren door leveranciers. Deze voorbeelden zijn niet limitatief.

   Artikel 22: Reclamering
   De consument heeft de verplichting om bij de aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de consument Jetjes & Jobjes daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 7 werkdagen na de aflevering schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Jetjes & Jobjes de keuze de desbetreffende producten tegen retournering in de originele verpakking daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde (exclusief verzendkosten) daarvan te restitueren. Indien de via internet bestelde producten niet aan de wensen van de klant voldoen, is de klant gerechtigd de producten binnen 14 dagen na ontvangst van de order in de originele staat en verpakking te retourneren. Dit geldt niet voor gepersonifieerde producten (t.w. met specifiek door de klant bestelde teksten) tenzij de producten aantoonbaar afwijken van de informatie verstrekt op de website.

   Artikel 23: Intellectuele eigendom
   De printbare collecties zijn een ontwerp van Jetjes & Jobjes. Geen enkel ontwerp mag gebruikt worden voor andere doeleinden. Er geldt een copyright voor alle producten en ontwerpen van Jetjes & Jobjes, en de afbeeldingen daarvan. Bij ongeoorloofd gebruik van de afbeeldingen en/of het maken van kopieën in welke vorm dan ook, is wederpartij strafbaar volgens de Nederlandse Auteurswet. Indien Jetjes & Jobjes een ontwerp in bestelling uitvoert, blijft het ontwerp eigendom van Jetjes & Jobjes. Zij heeft het recht om het ontwerp opnieuw te gebruiken.
   De website van Jetjes & Jobjes geniet auteursrechtelijke bescherming. Deze website is bestemd voor eigen of intern gebruik ten behoeven van de klanten van Jetjes & Jobjes, waarbij het niet is toegestaan de website te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Jetjes & Jobjes is het niet toegestaan deze website op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk.

   Artikel 24: Website
   Jetjes & Jobjes behoudt zich het recht voor om de vormgeving, inhoud en functionaliteit van de website zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen of het aanbieden daarvan tijdelijk of permanent te staken.De website wordt door Jetjes & Jobjes zonder enige garantie voor (ononderbroken) beschikbaarheid, veiligheid, geschiktheid, afwezigheid van virussen, deugdelijkheid of anderszins aangeboden.

   Artikel 25: Toepasselijk recht en geschillen
   Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Jetjes & Jobjes partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. De rechter in de vestigingsplaats van Jetjes & Jobjes is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Jetjes & Jobjes het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

   Artikel 26: Recht op wijziging
   Jetjes & Jobjes behoudt te allen tijde het recht voor om de algemene voorwaarden te wijzigen.

   Jetjes & Jobjes nieuwsbrieven
   Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en ben als eerste op de hoogte van de nieuwste trends en de scherpste aanbiedingen.

   Privacy
   De bescherming van jouw persoonsgegevens is bij Jetjes & Jobjes vanzelfsprekend. Je e-mailadres wordt uitsluitend intern gebruikt en wordt nooit voor commercieel gebruik verstrekt aan derden.

   Actievoorwaarden

    

   Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergenMeer over cookies »